Geacht college,


De afgelopen tijd is er zowel landelijk als lokaal veel aandacht voor het huisvesten van statushouders
en Oekraïense vluchtelingen. Ondanks het feit dat wij een plan van aanpak “Huisvesting Statushouders”, d.d. oktober 2022, hebben ontvangen ontbeert het ons aan inzicht waar we nu als gemeente staan in de opvang van Statushouders en Oekraïners.

Als fractie hebben we de navolgende vragen (gesplitst in Oekraïners en Statushouders).

Statushouders:

 1. Wat is de status en voortgang met betrekking tot de voorgenomen locatie aan de Hoofdweg
  nabij Wolvega?
 2. In het plan van aanpak staat vermeld dat we een taakstelling voor de komende negen
  maanden in 2023 hebben van in totaal 32. Wat is thans de status van deze taakstelling?
 3. Zoals u weet pleiten we voor een integratieprogramma zodat zij mee kunnen doen in de
  samenleving. Meedoen geeft dag- en weekstructuur en het zorgt voor ontmoeting. Wordt er
  naast de taakstelling eveneens aandacht besteed aan de wijze waarop Statushouders
  geïntegreerd gaan worden in onze gemeente en zo ja, hoe is of wordt dat vormgegeven?
 4. De plaatsing van chalets is een tijdelijke oplossing. Op welke wijze wordt er nu nagedacht en
  afspraken gemaakt (mogelijk met woningbouwcorporaties) over het permanent plaatsen in
  bestaande woningen?

Oekraïners
De regels voor opvang en leefgeld van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland gaat veranderen. Dat gebeurt in twee stappen: in december 2022 en in februari 2023. De regels staan beschreven in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO).

 1. Op welke wijze heeft de gemeente geanticipeerd op deze verandering in regelgeving?
 2. Zijn er nu ook andere afspraken gemaakt met de particuliere opvang? Wordt nu de particuliere opvang onder de vlag van de gemeente geplaatst?
 3. Het leefgeld stopt voor het gehele gezin wanneer iemand gaat werken vanuit het gezin. Heeft u inzicht of en zo ja de Oekraïners zich bewegen op de arbeidsmarkt?
 4. Op welke wijze werkt de gemeente mee aan de integratie van Oekraïners in onze samenleving?


Namens de CDA fractie Weststellingwerf en Sociaal Duurzaam Weststellingwerf,
J. (Hans) Visser en C. Trompetter

Categorieën: Nieuws